serwis internetowy gminy góra św. małgorzaty
Menu:
Gminne Dożynki Góra Św. Małgorzaty
Dodano: piątek, 12 Sierpień 2016, 11:35, kategoria: Ogólne, autor: Administrator 2

Wójt  Gminy oraz  Komitet  Organizacyjny

zapraszają

na

GMINNE DOŻYNKI

GÓRA ŚW.MAŁGORZATY 

 

0001

Dzień Świętego Huberta
Dodano: piątek, 23 Wrzesień 2016, 10:30, kategoria: Ogólne, autor: Administrator 2

hubertus

Koncert organowy
Dodano: piątek, 23 Wrzesień 2016, 10:24, kategoria: Ogólne, autor: Administrator 2

koncert-organowy

GOPS Informacja – zasiłek rodzinny
Dodano: piątek, 16 Wrzesień 2016, 12:59, kategoria: Ogólne, autor: Administrator 2

GOPS-informacja

XVIII Międzynarodowy Turniej Rycerski
Dodano: wtorek, 16 Sierpień 2016, 9:43, kategoria: Ogólne, autor: Administrator 2

plakat do internetu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

program XVIII turniej

Zawiadomienie
Dodano: piątek, 12 Sierpień 2016, 12:07, kategoria: Ogólne, autor: Administrator 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty zawiadamia, że od dnia

1 sierpnia 2016r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy od 1 października 2016r. do 30 września 2017r.

 

Wnioski należy składać w tut. Ośrodku w sekcji świadczeń rodzinnych pokój nr 2 w godz. od 8.00 do 15.00.

 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 

 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. Wzór – załącznik nr 2;
 • zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Wzór – załącznik nr 3;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. Wzór – załącznik nr 4;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej. Wzór zaświadczenia i oświadczenia – załącznik nr 5;
 • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu np. świadectwo pracy i zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodu netto osiągniętego w okresie zatrudnienia;
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów. Wzór zaświadczenia i oświadczenia – załączniki nr 6 i 7;
 • kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

 

Kierownik GOPS

mgr Mirosława Chylińska

« Starsze aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej
FILM O NASZEJ GMINIE
Plan gospodarki niskoemisyjnej
TERMINY ODBIORU ODPADÓW
Archikolegiata w Tumie

Serdecznie zapraszamy
na stronę internetową Archikolegiaty w Tumie.

Oferta inwestycyjna
Twój adres IP:
 • IP: 54.91.156.176
© 2010-2013. Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design by SISK Usługi Informatyczne