Unia Europejska - adnotacja na stronie głównej

 • UE
 • DOFINANSOWANIE
 • Logotypy projektu
 • Funduszu Dróg Samorządowych
 • PROW

Menu

Ważne aktualności:

Linki w stopce strony

Treść strony

Aktualności - ważne

Stronicowanie

 • Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 104069 E relacji Kosin – Karsznice Gmina Góra Św. Małgorzaty

  2019.11.27

  Informacja o  realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 104069 E relacji Kosin – Karsznice Gmina Góra Św. Małgorzaty.

  1.Beneficjent : Gmina Góra Św. Małgorzaty

  2.Nazwa  Funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

  3.Kwota dofinansowania : 1.712.748.00 z ł

  4.Barwy Rzeczypospolitej Polskiej

  w9PuAF3UFaVTufMsXptQAAAAASUVORK5CYII=

  5.Krótki opis zadania:

  W celu poprawy i  dostosowania  parametrów istniejącej drogi gminnej Nr 104069 E relacji Kosin-Karsznice do obowiązujących przepisów, zaprojektowano przebudowę drogi na dwujezdniową o dwóch pasach ruchu o szerokości 2.50 m x 2 i szerokości jezdni 5.00 m. Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi 1556.00 mb. W ramach przebudowy zostanie sfrezowana istniejąca nawierzchnia bitumiczna, wykonane koryto drogi wraz z wyprofilowaniem i dogęszczeniem istniejących warstw konstrukcyjnych drogi. Następnie zostaną ułożone  kolejne warstwy podbudowy i nawierzchnia bitumiczna. Wykonane zostaną  pobocza  z kruszywa łamanego, rowy , wymienione i wykonane zostaną przepusty pod  drogą i zjazdami.     

 • „Program Edukacji Ekologicznej pn. "Oddychamy tym co spalamy" realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Świętej Małgorzaty”.

  „Program Edukacji Ekologicznej pn. "Oddychamy tym co spalamy" realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Świętej Małgorzaty”.

  2019.11.27
  W roku szkolnym 2019/2020 szkoła realizuje projekt finansowany z WFOS w kwocie 31.071,00. Nazwa projektu: „Program Edukacji Ekologicznej pn. "Oddychamy tym co spalamy" realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty”.
   
 • Projekty lokalne realizowane na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty, współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

  Projekty lokalne realizowane na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty, współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

  2019.11.07

  Projekty lokalne realizowane na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty, współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

      Gmina Góra Św. Małgorzaty pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego  w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych w następujących sołectwach na terenie gminy:

  • Sołectwo Nowy Gaj na realizację projektu lokalnego pn. „ Obudźmy do życia  Ochotniczą Straż Pożarną, aby znowu było gwarno”. Środki z dotacji  celowej  stanowią kwotę  10.000 zł .
  • Sołectwo Witaszewice na realizację projektu lokalnego pn. „ Witaszewice Nasze Wspólne Dobro”. Środki z dotacji  celowej  stanowią kwotę 10.000 zł.
  • Sołectwo Zagaj na realizację projektu  lokalnego pn. „Wspólnymi siłami OSP w Zagaju odnawiamy”. Środki z dotacji  celowej stanowią kwotę  10.000 zł.  
 • Wystawa z okazji 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

  Wystawa z okazji 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

  2019.11.07

  W dniu 06.11.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łęczycy została otwarta wystawa z okazji 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

  Otwarcia wystawy pod nazwą,,11 LISTOPADA - DROGA POLSKI DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” dokonał Pan Janusz Mielczarek Starosta Łęczycki wraz z kierownictwem Starostwa.

  Motywem przewodnim wystawy jest szereg wydarzeń z okresu 1914 – 1922, mających istotny wpływ na odzyskanie niepodległości przez Naród Polski. Na zgromadzonych planszach możemy prześledzić chronologicznie wydarzenia  w tym istotnym dla Polski momencie. Możemy także zapoznać się z sylwetkami ważnych w tamtym okresie osób: Ignacym Daszyńskim, Ignacym Paderewskim, Józefem Piłsudskim, Romanem Dmowskim, Wincentym Witosem, Wojciechem Korfantym. Wystawa ma na celu przybliżyć wszystkim zainteresowanym, w tym mieszkańcom Powiatu Łęczyckiego, drogę jaką Polska musiała przejść by stać się państwem suwerennym. Wystawa ma na celu także przybliżyć dzieciom i młodzieży ważne wydarzenia historyczne – jest swoistą lekcją historii.

  Wystawę będzie można oglądać do końca listopada, później zostanie ona przekazana do zainteresowanych placówek na terenie powiatu łęczyckiego.

  Wystawa została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy we współpracy z Programem Wieloletnim,,Niepodległa” - www.niepodlegla.gov.pl

   

 • Ogłoszenie Wójta gminy o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Góra Świętej Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r.

  Ogłoszenie Wójta gminy

  2019.10.24

  Ogłoszenie Wójta gminy o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Góra Świętej Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r.

 • 24 PAŹDZIERNIKA 2019 r. - ćwiczenia obronne "Powiat Łęczycki 2019"

  24 PAŹDZIERNIKA 2019 r. - ćwiczenia obronne "Powiat Łęczycki 2019"

  2019.10.23

     WÓJT GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY INFORMUJE, ŻE W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2019 R. ZOSTANIE PRZEPROWADZONE POWIATOWO - GMINNE ĆWICZENIE OBRONNE  PK „ POWIAT ŁĘCZYCKI 2019. W RAMACH ĆWICZENIA NA TERENIE GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY URUCHOMIONY ZOSTANIE SYSTEM OSTRZEGANIA LUDNOŚCI O NADCHODZĄCYCH ZAGROŻENIACH TJ. ZOSTANIE WYEMITOWANY ĆWICZEBNY SYGNAŁ ALARMOWY, ORAZ PRZEĆWICZONE ZOSTANĄ ELEMENTY DYSTRYBUCJI ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH.

 • Podpisanie umowy o przyznanie pomocy, zawartej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Podpisanie umowy o przyznanie pomocy, zawartej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  2019.10.22

           W dniu 21 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejną umowę w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Pomoc w wysokości 122 690,00 zł otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Marynkach, znajdująca się na terenie obszaru Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”. W ramach podpisanej umowy Ochotnicza Straż Pożarna w Marynkach realizować będzie operacje pod tytułem „Przebudowa dachu budynku OSP w Marynkach”.

 • Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

  2019.09.30

  Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty informuje, że w dniu 19.08.2019r. zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę na dofinansowanie w formie dotacji Zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Góra św. Małgorzaty w 2019r.”
  Wartość ogólna Zadania przewidzianego w ww. umowie wynosi 36.534,03 zł., wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi 32.879,00 zł.
  W wyniku realizacji Zadania zaplanowano unieszkodliwienie 72,304 Mg odpadów niebezpiecznych z 18 posesji, co będzie miało wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi wywoływanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

  Wójt Gminy Góra Świętej Małgorzaty

  Włodzimierz Frankowski

  8ZuejIthV2xOCUFbHLOYxewnbwsXzY9ZzGIWs7fYYmAas5jFLGYLYDEwjVnMYhazBbAYmMYsZjGL2QJYDExjFrOYxWwB7P8HEkO2jTGItLwAAAAASUVORK5CYII=

  www.zainwestujwekologie.pl

 • OSTRZEŻENIE - Silny wiatr

  OSTRZEŻENIE - Silny wiatr

  2019.09.30

   

  Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Poznaniu

  OSTRZEŻENIE Nr 62/2019

  Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2

  Obszar: województwo łódzkie – powiat łęczycki

  Ważność: od godz.11:00 dnia 30.09.2019 do godz.22:00 dnia 30.09.2019

 • -

  Instalacje fotowoltaiczne z dotacją 5000 zł z programu "Mój prąd"

  2019.09.19

Stronicowanie

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty