Menu

Nawigacja

Treść strony

Informator o podmiotach i organizacjach pozarządowych udzielających pomocy rodzinom dotkniętym przemocą

Lp.

Nazwa podmiotu

Zakres pomocy

Adres

Telefon

Dni i godziny otwarcia

e-mail, www

Adresaci

1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Świętej Małgorzaty

Pomoc społeczna, praca socjalna

Góra Świętej Małgorzaty 44, 99-122 Góra Świętej Małgorzaty

 

+48 24 389 24 04

+48 781 806 313

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

gopsgora@op.pl

Mieszkańcy Gminy Góra Świętej Małgorzaty

2

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obsługiwany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty

Członkowie zespołu i pracownicy socjalni ośrodka realizują zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Góra Świętej Małgorzaty 44, 99-122 Góra Świętej Małgorzaty

 

+48 24 389 24 04

+48 781 806 313

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

gopsgora@op.pl

Mieszkańcy Gminy Góra Świętej Małgorzaty

3

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Górze Św. Małgorzaty

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Góra Świętej Małgorzaty 44, 99-122 Góra Świętej Małgorzaty

 

+48 24 389 24 13

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

zk@goraswmalgorzaty.pl

Mieszkańcy Gminy Góra Świętej Małgorzaty

4

1.Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dla uczestników aktów przemocy oraz zagrożonych uzależnieniami lub przemocą

2.W ramach punktu konsul. psycholog; wsparcia psychologicznego dla mieszkańców Gminy

1.udzielanie informacji, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciw działania przemocy w rodzinie wobec sprawców i ofiar przemocy

2.Prowadzenie wsparcia psychologicznego dla mieszkańców Gminy

Góra Świętej Małgorzaty 44, 99-122 Góra Świętej Małgorzaty

24 389 24 13,

+48 24 389 24 04

+48 781 806 313

1.pełnienie dyżuru w godzinach 16-18 w II i IV wtorek miesiąca

2.II i IV czwartek miesiąca 17-20

Mieszkańcy Gminy Góra Świętej Małgorzaty

5

Poradnia Leczenia Uzależnień

Udzielenie wsparcia osobom z problemem uzależnienia

ul. Kilińskiego 4, 99-100 Łęczyca

+48 24 721-23-38

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00

pzp@leczyca.pl

Pełnoletni mieszkańcy powiatu łęczyckiego

6

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Porady psychologiczne

ul. Kilińskiego 4, 99-100 Łęczyca

+48 24 721-23-38

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00

pzp@leczyca.pl

Pełnoletni mieszkańcy powiatu łęczyckiego

7

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy

Poradnictwo psychologiczno –pedagogiczne Interwencja kryzysowa

ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca

+48 24 721 28 37

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Pełnoletni mieszkańcy powiatu łęczyckiego

8

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy

Psychologiczne Pedagogiczne Prawne

ul. Kilińskiego 4, 99-100 Łęczyca

+48 24 721 61 62

Psycholog środa 9.00-16.00 Pedagog wtorek 15.00-17.00 Prawnik wizyty umawiane osobiście bądź telefonicznie

Mieszkańcy powiatu łęczyckiego

9

- Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy,

- Posterunek Policji w Piątku

-czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób będących ofiarami przemocy;-pomoc ofiarom przemocy -interwencja i uruchomienie procedury „Niebieskiej Karty

ul. Ozorkowskie Przedmieście 4,

99-100 Łęczyca

 

ul. Stodolniana 5, 99-120 Piątek

Numery alarmowe:

997, 112,

+48 24 721 11 00

+48 24 722 10 07 

całodobowo

Dla osób pokrzywdzonych, doświadczających przemocy domowej

10

Prokuratura Rejonowa w Łęczycy

Osoby pokrzywdzone na skutek przemocy w rodzinie, a także świadkowie mogą złożyć w prokuraturze zawiadomienie o przestępstwie ściganym w trybie publiczno –skargowym lub wniosek o ściganie przestępstw

ul. Lotnicza 4, 99-100 Łęczyca

+48 24 721 34 30

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8:00-16:00

pr.leczyca@lodz.po.gov.pl

Mieszkańcy powiatu łęczyckiego

11

Sąd Rejonowy w Łęczycy

 

I Wydział Cywilny

Rozpoznawanie spraw dotyczących zobowiązania członka rodziny, który swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, do opuszczenia mieszkania na żądanie osoby dotkniętej przemocą.

II Wydział Karny

Orzekanie kar, środków karnych wobec sprawców przemocy w rodzinie oraz obowiązków przewidzianych w art. 72 § 1 kodeksu karnego.III Wydział Rodzinny i Nieletnich Orzekanie między innymi: w sprawach w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej, nakładanie na rodziców bądź opiekunów małoletnich dzieci obowiązków mających na celu zmianę postępowania i poprawę sytuacji rodziny oraz zakazów dotyczących osobistych kontaktów z małoletnimi dziećmi przewidzianych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, orzekanie środków wychowawczych lub poprawczych w stosunku do nieletnich sprawców przemocy, wydawanie niezwłocznie orzeczenia o umieszczeniu dziecka odebranego z rodziny w sytuacji zagrożenia jego zdrowia lub życia przez pracownika socjalnego, policjanta i przedstawiciela ochrony zdrowia w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, bądź o powrocie dziecka do rodziny, rozpatrywanie zażaleń rodziców lub opiekunów na odebranie dziecka w ww. okolicznościach

ul. M.Konopnickiej 16, 99-100 Łęczyca

+48 24 721 12 82

+48 24 721 35 70

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8:00-16:00

boi.leczyca@leczyca.sr.gov.pl

Mieszkańcy powiatu łęczyckiego

12

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Kuratorzy sądowi wykonują zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym. Kuratorzy dla dorosłych –wykonujący orzeczenia w sprawach karnych-sprawują dozór nad skazanym. Kuratorzy rodzinni –wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich –pełnią nadzory, sporządzają wywiady środowiskowe wstępne, diagnozy środowiskowe dotyczące sytuacji opiekuńczej małoletniego lub nieletniego.

ul. Tumska 2, II piętro, 99-100 Łęczyca

+48 24 721 88 76

+48 24 721 71 49

+48 24 721 88 76

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

zkks@leczyca.sr.gov.pl

Mieszkańcy powiatu łęczyckiego

13

Ośrodek Pomocy dla osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, materialna oraz mediacja

Ul. Poznańska 27, 99-100 Łęczyca

+48 533 328 198

8:00-16:00

opop.lodz@gmail.com

Osoby dotknięte przemocą, ofiary przestępstw

Ponadto podmioty o ogólnokrajowym zasięgu, jak Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" i inne dane umieszczane w bazie teleadresowej podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie www.pomoc.lodzkie.eu.

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty