Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022r, poz. 1327) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny Program współpracy jest uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania Programu.

    W związku z powyższym na podstawie Uchwały Nr 179/XLII/2010 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dot. projektu Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Konsultacje odbędą się w terminie od 31.10.2022 roku do 17.11.2022 roku w formie wyrażenia  uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji. Opinie (uwagi/propozycje zmian) należy zgłaszać pisemnie według załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii.

Wypełnione formularze konsultacji projektu Programu współpracy na 2023 rok można  przekazać:

 1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty ,
 2. drogą elektroniczną na adres mailowy:  zk@goraswmalgorzaty.pl ,
 3. złożyć osobiście: w sekretariacie Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty pok. Nr 7

Treść programu i formularz zgłaszania opinii znajdują się na stronie internetowej Gminy http://www.goraswmalgorzaty.pl, w BIP, a także w siedzibie Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty pok. Nr 14.

Góra Św. Małgorzaty  31.10.2022 r.                                                

                 Wójt Gminy

mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

 

Zgodnie z ogłoszeniem  Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku  z dnia 4 lutego 2022 roku oraz na  podstawie art. 15 ust. 2h  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2020, poz. 1057) oraz uchwały Nr XXVIII.186.2021 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok informuję, iż do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert  na  realizację  zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w  2022 roku  wpłynęły dwie oferty złożone przez:

 • Ludowy Klub Sportowy „Iskra 2012 Góra Św. Małgorzaty”, Moraków 51, 99-122 Góra Św. Małgorzaty ,
 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GÓRA”, Góra Św. Małgorzaty 42, 99-122 Góra Św. Małgorzaty

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie  kultury fizycznej.

Dokonano wyboru  następujących ofert:

1.Nazwa oferenta: Ludowy Klub Sportowy „Iskra 2012 Góra Św. Małgorzaty”, Moraków 51, 99-122 Góra Św. Małgorzaty ,

Nazwa zadania publicznego: ”Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty”.

 Wysokość  przyznanych środków  publicznych: 17.000,00 zł ( słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100).

2.Nazwa oferenta: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GÓRA”, Góra Św. Małgorzaty 42, 99-122 Góra Św. Małgorzaty

Nazwa zadania publicznego: „Rywalizacja na sportowo”.

Wysokość  przyznanych środków publicznych: 12.000,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Uzasadnienie:

      Na posiedzeniu w dniu 28 luty 2022 roku Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 20.2022 Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 25 lutego 2022 roku  dokonała oceny formalnej ofert i ustaliła, że oferty złożone przez:  Ludowy Klub Sportowy „Iskra 2012 Góra Św. Małgorzaty”, Moraków 51, 99-122 Góra Św. Małgorzaty oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GÓRA”, Góra Św. Małgorzaty 42, 99-122 Góra Św. Małgorzaty spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.   

Na podstawie przyjętych kryteriów oceny Ludowy Klub Sportowy „Iskra 2012 Góra Św. Małgorzaty” uzyskał  54 punkty na możliwych 60, natomiast Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GÓRA”, Góra Św. Małgorzaty 42, 99-122 Góra Św. Małgorzaty uzyskał 49,66 punktów na możliwych 60.

W związku z powyższym Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej podjął decyzję o przyznaniu dotacji w w/w wysokościach.

Góra Św. Małgorzaty 09.03.2022  roku

Wójt Gminy

mgr inż. Włodzimierz Frankowski


 

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2022 roku

Zgodnie z ogłoszeniem  Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej w 2022 roku z dnia 4  luty 2022 roku, na  podstawie art. 15 ust. 2h  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057) oraz uchwały Nr XXVIII.186.2021 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok informuję, że do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej w 2022 roku wpłynęły  dwie oferty złożone przez:

1.Gminną Orkiestrę Dętą w Górze Św. Małgorzaty Imienia Św. Jana Pawła II, Góra Św. Małgorzaty 45, 99-122 Góra Św. Małgorzaty,

 1. Stowarzyszenie Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Górze Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty,

Rodzaj zadania : Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2022 roku.

Dokonano wyboru  następujących ofert:

1.Nazwa oferenta: Gminna Orkiestra Dęta w Górze Św. Małgorzaty Imienia Św. Jana Pawła II , Góra Św. Małgorzaty 45, 99-122 Góra Św. Małgorzaty.

Nazwa zadania publicznego: „Upowszechnianie kultury poprzez działalność Orkiestry Dętej w tym kształcenie młodzieży wstępującej w szeregi Orkiestry”.

 Wysokość  przyznanych środków publicznych: 20.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2.Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Górze Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty.

Nazwa zadania publicznego: „Podejmowanie i rozwój inicjatyw społecznych w zakresie życia kulturalnego mieszkańców gminy poprze działalność Stowarzyszenia Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Górze Św. Małgorzaty - organizacja i udział w wydarzeniach kulturalnych w 2022 roku”.

Wysokość  przyznanych środków publicznych: 14.000,00 zł ( słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).

Uzasadnienie:

Na posiedzeniu w dniu 28 luty 2022 roku Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 19.2022 Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 25 luty 2022 roku dokonała oceny formalnej ofert i ustaliła, że oferty złożone przez: Gminną Orkiestrę Dętą w Górze Św. Małgorzaty Imienia Św. Jana Pawła II, Góra Św. Małgorzaty 45, 99-122 Góra Św. Małgorzaty, oraz Stowarzyszenie Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Górze Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

Na podstawie przyjętych kryteriów oceny Gminna Orkiestra Dęta w Górze Św. Małgorzaty Imienia Św. Jana Pawła II, uzyskała 48,33 punktów na możliwych 60, natomiast Stowarzyszenie Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Górze Św. Małgorzaty  uzyskało 54,66  punktów na możliwych 60.

W związku z powyższym Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej podjął decyzję o przyznaniu dotacji  w w/w wysokościach.

Góra Św. Małgorzaty 09.03.2022 rok

Wójt Gminy

mgr inż. Włodzimierz Frankowski


 

Ogłoszenie o naborze kandydatów z organizacji pozarządowych lub podmiotów  wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  i kulturowej w  roku 2022 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  i kulturowej w 2022 roku.

    Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert  określa Uchwała Nr XXVIII.186.2021 Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2022 rok.

      Kandydatury osób należy składać na piśmie - na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wypełnione formularze prosimy nadsyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty lub składać osobiście w tutejszym Urzędzie pok. Nr 7 z dopiskiem: „Komisja konkursowa- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2022 roku” w terminie do dnia 23.02.2022 roku  (włącznie).

 

Góra Św. Małgorzaty 11.02.2022r

                Wójt Gminy

mgr inż. Włodzimierz Frankowski

 

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej


 

Ogłoszenie o naborze kandydatów z organizacji pozarządowych lub podmiotów  wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w  roku 2022 r.

   Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu      upowszechniania kultury fizycznej i sportu w  roku 2022.   

    Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert  określa Uchwała Nr XXVIII.186.2021 Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2022 rok.

    Kandydatury osób należy składać na piśmie - na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wypełnione formularze prosimy nadsyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty lub składać osobiście w tutejszym Urzędzie pok. Nr 7 z dopiskiem: „Komisja konkursowa- upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu  w roku 2022 roku”  w terminie do dnia 23.02.2022 roku  (włącznie).

Góra Św. Małgorzaty 11.02.2022r

                   Wójt Gminy

mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej


 

Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2022 roku.

Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty

    działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057) oraz  Uchwały Nr  XXVIII.186.2021 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2022 roku.                                                                                                                                                                                      

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 1057), prowadzące działalność statutową  w zakresie ogłoszonego zadania.

Rodzaj zadania:

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez

 1. kultywowanie lokalnej tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. upowszechnianie kultury, popularyzację i edukację społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy Góra Św. Małgorzaty;
 3. promowanie działalności kulturalnej w tym na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów, dóbr kulturalnych;
 4. podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i innych przejawów życia społecznego mieszkańców gminy Góra Św. Małgorzaty.

Zlecenie realizacji w/w zadań publicznych nastąpi w formie, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020r, poz. 1057) tj. wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:       

 • łącznie – 34 000,00 zł ( słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100)

Zasady przyznawania dotacji:

 • podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • oferty niekompletne albo nieprawidłowo wypełnione podlegają uzupełnieniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
 • złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
 • oferta powinna zawierać:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  5. informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
  7. aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  8. aktualny statut oferenta,
  9. sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat za rok 2021) i sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok tj. za 2021 rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za miniony okres.

Termin i warunki realizacji zadania:

 Zadanie ma być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej niż do  12.2022r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach.

 1. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty lub na rzecz jej mieszkańców.
 2. Dotacja Gminy na dofinansowanie realizacji zadań nie może przekroczyć 90% całkowitej wartości.

 Termin składania ofert.

 1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 28.02.2022 roku do godz. 10.00  w  sekretariacie Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty pok. nr 7.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Górze Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na konkurs – Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2022 roku”.

Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.(Dz. U. z 2018, poz. 2057).

 Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.2022 roku o godz. 11.00.
 2. Wybór ofert nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.
 • Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględniać się będzie następujące kryteria:                                                                                                                         
  1. ocena możliwości realizacji i jakości zadania przez organizację (przygotowanie organizacyjne, doświadczenie, zaplecze techniczne i kadrowe), (ocena w skali 0-10 pkt)
  2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego (ocena w skali 0-10 pkt),
  3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których oferent będzie realizował zadania publiczne (zasięg oddziaływania przedsięwzięcia) (ocena w skali 0-10 pkt),
  4. uwzględnienie środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (ocena w skali 0-10 pkt),
  5. uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji (ocena w skali 0-10 pkt),
  6. ocena realizacji zleconych zadań publicznych realizowanych w poprzednich latach, pod względem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków (ocena w skali 0-10 pkt).
 1. Wymagalna minimalna liczba punktów uprawniająca do otrzymania dotacji wynosi 40 pkt.
 2. Złożone oferty rozpatruje Komisja Konkursowa , powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty
 3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty po zapoznaniu się  z opinią Komisji Konkursowej.
 4. Wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji zostaną podane do publicznej wiadomości.
 5. Konkurs jest ważny także wtedy gdy do konkursu zostanie zgłoszona jedna oferta.
 6. Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

 Informacja o zrealizowanych przez Gminę Góra Św. Małgorzaty w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju, związanych z nimi kosztami  z uwzględnieniem wysokości przekazanych dotacji :

- zadania z zakresu: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

rok 2021 – przekazane środki  w kwocie 34.000,00 zł., wykorzystano środki w kwocie 30.385,99 zł.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.z 2020, poz. 1057).

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 24 389-24-13.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy Góra  Św. Małgorzaty.

Góra Św. Małgorzaty,  dnia  04.02.2022 r
Wójt Gminy
mgr inż. Włodzimierz Frankowski


 

Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty

    działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1057) oraz Uchwały Nr XXVIII.186.2021 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku                                                                                                                                                                                            

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1057 ), prowadzące działalność statutową w zakresie kultury fizycznej.

Rodzaj zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:

 1. wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz mieszkańców gminy;
 2. szkolenia sportowe w różnych dyscyplinach sportowych;
 3. zakup sprzętu sportowego i ubrań sportowych;
 4. popularyzację sportu poprzez organizowanie imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych, w tym organizacja zawodów, rozgrywek i turniejów o różnym zasięgu, udział klubów sportowych w rozgrywkach;
 5. promocję aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez ruch.

Zlecenie realizacji w/w zadań publicznych nastąpi w formie, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. z 2020, poz. 1057) tj. wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:        

 • łącznie – 29 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych  00/100)

Zasady przyznawania dotacji:

 • podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • oferty niekompletne albo nieprawidłowo wypełnione podlegają uzupełnieniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
 • złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
 • oferta powinna zawierać:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  5. informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
  7. aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  8. aktualny statut oferenta,
  9. sprawozdanie finansowe ( bilans, rachunek zysków i strat za rok 2021) i sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok tj. za 2021 rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za miniony okres.

 Termin i warunki realizacji zadania:

 Zadanie ma być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej niż do  12.2022r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach.

 1. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty lub na rzecz jej mieszkańców.
 2. Dotacja Gminy na dofinansowanie realizacji zadań nie może przekroczyć 90 % całkowitej wartości.

 Termin składania ofert.

 1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 28.02.2022 roku do godz. 10.00 sekretariacie Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty pok. nr 7.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Górze Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na konkurs – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2022 roku”.
 3. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.2022 roku  o godz. 13.00.
 2. Wybór ofert nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.
 • Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględniać się będzie następujące kryteria:                                                                                                                        
  1. ocena możliwości realizacji i jakości zadania przez organizację (przygotowanie organizacyjne, doświadczenie, zaplecze techniczne i kadrowe), (ocena w skali 0-10 pkt)
  2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego (ocena w skali 0-10 pkt),      
  3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których oferent będzie realizował zadania publiczne (zasięg oddziaływania przedsięwzięcia) (ocena w skali 0-10 pkt),
  4. uwzględnienie środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na  realizację zadania publicznego (ocena w skali 0-10 pkt),
  5. uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji (ocena w skali 0-10 pkt),
  6. ocena realizacji zleconych zadań publicznych realizowanych w poprzednich latach, pod względem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków (ocena w skali 0-10 pkt).
 1. Wymagalna minimalna liczba punktów uprawniająca do otrzymania dotacji wynosi 40 pkt.
 2. Złożone oferty rozpatruje Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty.
 3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 4. Wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji zostaną podane do publicznej wiadomości.
 5.     Konkurs jest ważny także wtedy gdy do konkursu zostanie zgłoszona jedna oferta.
 6.      Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

 Informacja o zrealizowanych przez Gminę Góra Św. Małgorzaty w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju, związanych z nimi kosztami  z uwzględnieniem wysokości przekazanych dotacji :

- zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu :

rok 2021 – przekazane środki w kwocie 25.000,00 zł., wykorzystano środki w kwocie 22.080,90 zł.

 Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz.U.  2020, poz. 1057).

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 24 389-24-13.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy Góra  Św. Małgorzaty.

Góra Św. Małgorzaty dnia 04.02.2022  rok
Wójt Gminy
mgr inż. Włodzimierz Frankowski                                                                               


 

Ogłoszenie o ponownych konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 1057) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny Program współpracy jest uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania Programu.

    W związku z powyższym na podstawie Uchwały Nr 179/XLII/2010 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty ponownie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dot. projektu Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Konsultacje odbędą się w terminie od 09.11.2021 roku do 25.11.2021 roku w formie wyrażenia  uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji. Opinie (uwagi/propozycje zmian) należy zgłaszać pisemnie według załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii.

Wypełnione formularze konsultacji projektu Programu współpracy na 2022 rok można  przekazać:

 1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty ,
 2. drogą elektroniczną na adres mailowy:  zk@goraswmalgorzaty.pl ,
 3. złożyć osobiście: w sekretariacie Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty pok. Nr 7

Treść programu i formularz zgłaszania opinii znajdują się na stronie internetowej Gminy http://www.goraswmalgorzaty.pl, w BIP, a także w siedzibie Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty pok. Nr 14.

Góra Św. Małgorzaty  09.11.2021r.                                                 

                 Wójt Gminy

mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

   Zgodnie z art. 5a ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 1057) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny Program współpracy jest uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania Programu.

    W związku z powyższym na podstawie Uchwały Nr 179/XLII/2010 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dot. projektu Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Konsultacje odbędą się w terminie od 14.10.2021 roku do 31.10.2021 roku w formie wyrażenia  uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji. Opinie (uwagi/propozycje zmian) należy zgłaszać pisemnie według załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii.

Wypełnione formularze konsultacji projektu Programu współpracy na 2022 rok można  przekazać:

 1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty ,
 2. drogą elektroniczną na adres mailowy:  zk@goraswmalgorzaty.pl ,
 3. złożyć osobiście: w sekretariacie Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty pok. Nr 7

Treść programu i formularz zgłaszania opinii znajdują się na stronie internetowej Gminy http://www.goraswmalgorzaty.pl, w BIP, a także w siedzibie Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty pok. Nr 14.

Góra Św. Małgorzaty  14.10.2021r.                                                 

                 Wójt Gminy

mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Oferta realizacji zadania publicznego –„RAZEM WYGRAJMY Z COVID !!! - Turnieje w unihokeja i piłki nożnej dla dzieci i młodzieży”-Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GÓRA”

W dniu 29.07.2021 roku Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GÓRA” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „RAZEM WYGRAJMY Z COVID !!!-Turnieje  w unihokeja i piłki nożnej dla dzieci i młodzieży” w okresie od 10.09.2021r do 08.12.2021r.

W związku z powyższym informuję, że uwagi do złożonej oferty  można zgłaszać pisemnie, osobiście  lub korespondencyjnie  w godz. pracy Urzędu w Sekretariacie UG Góra Św. Małgorzaty lub drogą elektroniczną na adres: zk@goraswmalgorzaty.pl w terminie do 13.08.2021 roku (decyduje data wpływu do UG).

Góra Św. Małgorzaty  02.08.2021r

Wójt Gminy                                                                                                                                                    
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty