Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o ponownych konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 1057) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny Program współpracy jest uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania Programu.

    W związku z powyższym na podstawie Uchwały Nr 179/XLII/2010 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty ponownie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dot. projektu Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Konsultacje odbędą się w terminie od 09.11.2021 roku do 25.11.2021 roku w formie wyrażenia  uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji. Opinie (uwagi/propozycje zmian) należy zgłaszać pisemnie według załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii.

Wypełnione formularze konsultacji projektu Programu współpracy na 2022 rok można  przekazać:

  1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty ,
  2. drogą elektroniczną na adres mailowy:  zk@goraswmalgorzaty.pl ,
  3. złożyć osobiście: w sekretariacie Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty pok. Nr 7

Treść programu i formularz zgłaszania opinii znajdują się na stronie internetowej Gminy http://www.goraswmalgorzaty.pl, w BIP, a także w siedzibie Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty pok. Nr 14.

Góra Św. Małgorzaty  09.11.2021r.                                                 

                 Wójt Gminy

mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

   Zgodnie z art. 5a ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 1057) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny Program współpracy jest uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania Programu.

    W związku z powyższym na podstawie Uchwały Nr 179/XLII/2010 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dot. projektu Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Konsultacje odbędą się w terminie od 14.10.2021 roku do 31.10.2021 roku w formie wyrażenia  uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji. Opinie (uwagi/propozycje zmian) należy zgłaszać pisemnie według załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii.

Wypełnione formularze konsultacji projektu Programu współpracy na 2022 rok można  przekazać:

  1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty ,
  2. drogą elektroniczną na adres mailowy:  zk@goraswmalgorzaty.pl ,
  3. złożyć osobiście: w sekretariacie Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty pok. Nr 7

Treść programu i formularz zgłaszania opinii znajdują się na stronie internetowej Gminy http://www.goraswmalgorzaty.pl, w BIP, a także w siedzibie Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty pok. Nr 14.

Góra Św. Małgorzaty  14.10.2021r.                                                 

                 Wójt Gminy

mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Oferta realizacji zadania publicznego –„RAZEM WYGRAJMY Z COVID !!! - Turnieje w unihokeja i piłki nożnej dla dzieci i młodzieży”-Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GÓRA”

W dniu 29.07.2021 roku Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GÓRA” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „RAZEM WYGRAJMY Z COVID !!!-Turnieje  w unihokeja i piłki nożnej dla dzieci i młodzieży” w okresie od 10.09.2021r do 08.12.2021r.

W związku z powyższym informuję, że uwagi do złożonej oferty  można zgłaszać pisemnie, osobiście  lub korespondencyjnie  w godz. pracy Urzędu w Sekretariacie UG Góra Św. Małgorzaty lub drogą elektroniczną na adres: zk@goraswmalgorzaty.pl w terminie do 13.08.2021 roku (decyduje data wpływu do UG).

Góra Św. Małgorzaty  02.08.2021r

Wójt Gminy                                                                                                                                                    
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty