Menu

Nawigacja

Treść strony

Informacja o dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW

Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty informuje, że w dniu 12.01.2022 r. zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie w formie dotacji Zadania pn.: „Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag”  Wartość ogólna Zadania przewidzianego w ww. umowie wynosi 32 400,00zł, wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w Łodzi wynosi 30,00 zł.
W wyniku realizacji Zadania zaplanowano poddanie odzyskowi lub  unieszkodliwienie 60 Mg odpadów.

OBWIESZCZENIE w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty.

RO 6223.1.1.2021 OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty  działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2021r., poz. 241 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 21.07.2021 wydana została decyzja dla Przedsiębiorstwa WC Serwis Łódź Sp. z. o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Olechowska 83, 92-403 Łódź w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty.
Termin podjęcia działalności objętej zezwoleniem ustalono na dzień 21.07.2021


Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty
Włodzimierz Frankowski

Harmonogram odbioru odpadów od 01.01.2020r. do 31.03.2020r.

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty