Menu

Nawigacja

Treść strony

Harmonogram odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zbieranych w Gminie Góra świętej Małgorzaty w roku 2023

Rejon 1 – Czarnopole, Głupiejew, Janów, Konstancin, Kwiatkówek, Łętków, Marynki, Orszewice, Rogulice, Sługi, Witaszewice, Zagaj.
Rejon 2 – Bryski, Bryski Kolonia, Gaj, Nowy Gaj, Podgórzyce, Stary Gaj, Stawy, Tum.
Rejon 3 – Ambrożew, Bogdańczew, Góra Świętej Małgorzaty, Karsznice, Kosin, Kosiorów, Mętlew, Mierczyn, Moraków.

 

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2023r. do 31.06.2023r.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się sprzed posesji w dniu 28/03/2023.

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach  i konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.
Do worków niebieskich można wkładać opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.

 Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.

 Worki z inną zawartością nie będą odbierane!
Worki można odbierać u kierowcy, w  siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy Góra Świętej Małgorzaty.
Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej osi.


 

Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty informuje, że w dniu 06.10.2022 r. zawarta została z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i eGospodarki Wodnej w Łodzi umowa na dofinansowanie w formie dotacji Zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Góra św. Małgorzaty w 2022 roku”.

Wartość ogólna Zadania przewidzianego w ww. umowie wynosi 38 058,84 zł., wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi 34 252,00 zł.

W wyniku realizacji Zadania zaplanowano unieszkodliwienie 55,712 Mg odpadów niebezpiecznych z 15 posesji, co będzie miało wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi wywoływanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

wfosigw

www.wfosigw.lodz.pl


 

Informacja o dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW

Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty informuje, że w dniu 12.01.2022 r. zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie w formie dotacji Zadania pn.: „Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag”  Wartość ogólna Zadania przewidzianego w ww. umowie wynosi 32 400,00zł, wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w Łodzi wynosi 30,00 zł.
W wyniku realizacji Zadania zaplanowano poddanie odzyskowi lub  unieszkodliwienie 60 Mg odpadów.

OBWIESZCZENIE w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty.

RO 6223.1.1.2021 OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty  działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2021r., poz. 241 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 21.07.2021 wydana została decyzja dla Przedsiębiorstwa WC Serwis Łódź Sp. z. o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Olechowska 83, 92-403 Łódź w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty.
Termin podjęcia działalności objętej zezwoleniem ustalono na dzień 21.07.2021


Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty
Włodzimierz Frankowski

Harmonogram odbioru odpadów od 01.01.2020r. do 31.03.2020r.

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty