Menu

Nawigacja

Treść strony

Informacja  Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

o zatwierdzonej taryfie za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków decyzją Nr WA.RTZ.70.96.2021/5 Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Taryfowe grupy odbiorców:


W zakresie zbiorowego  zaopatrzenia w wodę wyłoniono dwie grupy taryfowe odbiorców usług:

Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców
Grupa W 1 Grupa ta obejmuje  gospodarstwa domowe, Gminę i jej jednostki budżetowe, jednostki oświaty i kultury, przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową pobierających wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczenie  na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W 2
Grupa ta obejmuje Gminę pobierającą wodę na cele p/poż wynikające z art.22 ustawy, rozliczaną na podstawie półrocznych składanych przez OSP.


W zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków wyłoniono dwie grupy taryfowe odbiorców usług:

 

Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców
Grupa K 1 Grupa ta obejmuje gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe do kanalizacji i rozliczanych jako równą ilość wody pobranej na podstawie wskazań wodomierza głównego  oraz ustalonej różnicy ilości wody bezpowrotnie zużytej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego zainstalowanego na koszt odbiorcy usług a ilością pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, w 2-miesięcznym okresie  rozliczeniowym
Grupa K 2
Grupa ta obejmuje Gminę i jej jednostki budżetowe, jednostki oświaty i kultury przedsiębiorców prowadzonych działalność produkcyjną, handlową i usługową odprowadzające ścieki bytowe związane z prowadzoną działalnością i rozliczanych jako równą ilości wody pobranej na podstawie wskazań  wodomierza głównego oraz ustalonej różnicy ilości wody bezpowrotnie zużytej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego zainstalowanego na koszt odbiorcy usług a ilością pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat w okresie 1.07.2021r.-1.07.2022r.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa wg cen wyrażonych w złotych na m3 dostarczanej wody. Podane poniżej  ceny wyrażone w złotych m3 pobranej wody są cenami netto i zgodnie  z obowiązującymi przepisami należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Okres obowiązywania nowej taryf 1-12 miesiąc
1. W1 3,10 zł/m3


2.


W2

3,29 zł/m3

 

Dla grup W1 przyjęto stawkę opłaty abonamentowej w wysokości 4,50zł/odbiorcę/przyjęty okres rozliczeniowy oraz 2zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy  dla gryp W2.Stawka obowiązuje przez cały okres obowiązania nowych taryf.

Przyjęta stawka obejmuje utrzymanie  w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych do świadczenia usług urządzeń wodociągowych, koszty odczytu oraz rozliczenia należności. Koszty opłaty abonamentowej zostały uwzględnione(pomniejszyły) koszty eksploatacji i utrzymanie urządzeń wodociągowych. W przypadku  grupy W2 opłata abonamentowa nie obejmuje kosztów odczytu-rozliczenie na podstawie raportów przekazywanych przez OSP.

Przy rozliczeniach za odprowadzenie ścieki obowiązuje taryfa wg cen wyrażonych w złotych za m3 dostarczonej wody. Podane poniżej ceny wyrażone w złotych m3 za odprowadzonych ścieków są cenami netto i zgodnie z obowiązującymi przepisami należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Okres obowiązywania nowej taryf 1-12 miesiąc
1. K1 7,31zł/m3


2.


K2

7,31zł/m3

W przypadku zatwierdzenia powyższych stawek za wodę i ścieki, aby uniknąć drastycznego wzrostu stawek obowiązujących na terenie Gminy za odprowadzenie ścieków dla gospodarstw domowych Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie dopłaty do grupy K1.Stawki za ścieki po dopłacie będą się przedstawiały następująco:

 

Okres obowiązywania I Aktualna
Stawki z taryf/zł/m3/ 7,31 5,57
Dopłaty do 1m3 1,41  
Stawka po dopłacie 5,90  
Wzrost r/r w % 105,9%  


Wójt Gminy 
mgr. inż. Włodzimierz Frankowski 

Góra Św. Małgorzary,dn.01.07.2021r.

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Góra Śiwiętej Małgorzaty na okres 3 lat na wniosek Gminy Góra Świętej Małgorzaty, Góra Świętej Małgorzaty 44, 99-122 Góra Świętej Małgorzaty. Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Góra Śiwiętej Małgorzaty na okres 3 lat na wniosek Gminy Góra Świętej Małgorzaty, Góra Świętej Małgorzaty 44, 99-122 Góra Świętej Małgorzaty.

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty