Menu

Nawigacja

Treść strony

RODO

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO), na mocy którego zmienią się zasady związane z przetwarzaniem i przepływem danych osobowych.

RODO to nowe unijne prawo, które w zupełnie inny, niż dotychczas, sposób definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w firmach i urzędach.

Przetwarzanie danych osobowych (od gromadzenia aż po usunięcie danych) przejdzie na całkowicie inny, znacznie wyższy poziom ryzyka, a jego zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych stanie się jeszcze bardziej istotna.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z wypełnieniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Urząd Gminy w Górze Świętej Małgorzaty informuje, iż

    Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Góra Świętej Małgorzaty, 99-122 Góra Świętej Małgorzaty, Góra Świętej Małgorzaty 44, tel. 42 24 389 24 00, sekretariat@goraswmalgorzaty.pl;
    Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Michał Czekalski, 95-045  99-122 Góra Świętej Małgorzaty, Góra Świętej Małgorzaty 44, tel. 42 24 389 24 00, sekretarz@goraswmalgorzaty.pl;
    Cel przetwarzania danych osobowych:
        przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
        przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
        przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
        w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
    Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
    Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
    Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji i profilowaniu oraz nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
    Dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w innym celu niż zostały określone w momencie ich pobierania.

UWAGI POZOSTAŁE

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  • data: 2018-05-25

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty
baner toplayer
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021