Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

W związku z Ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Góra Św. Małgorzaty ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków .

 I.Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Góra Św. Małgorzaty , po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Złożenie  wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji - wniosek jest propozycją do zgłoszenia  do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania (promesy wstępnej) zostanie wszczęta dalsza procedura, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych

III.Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:  

1)   wnioski należy składać do Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty ; 

2)   do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do  niniejszego ogłoszenia;

3)   podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii: 

a)    do 150 000 złotych, 

b)    do 500 000 złotych,

c)    do 3 500 000 złotych.

4)   Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Góra Św. Małgorzaty  – sekretariat UG - pok. nr. 7 lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty w terminie do dnia 20.01.2023 r. do godz. 1530.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy Góra Św. Małgorzaty (sekretariat UG pok. nr 7) lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty  drogą pocztową.

5)   Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.

6)   Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

7)   Do wniosku należy dołączyć:  

Dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

IV.Zasady wyboru wniosków

1)      Wyboru wniosków dokonuje Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty uwzględniając:

  • spełnienie wymogów formalnych;
  • kolejność zgłoszenia wniosków.

2)      Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
3)      Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem  dotacji.

  V. Informacja o przyjęciu wniosków

Informacja o przyjętych i zgłoszonych do dofinansowania wnioskach zostanie zamieszczona na stronie internetowej  Gminy Góra Św. Małgorzaty.

VI. Postanowienia końcowe

  1. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Magdalena Frątczak-Inspektor UG, kontakt tel. 24 389 24 13.
  2. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 20.01.2023 r nie będą rozpatrywane. 

Góra Św. Małgorzaty 05.01.2023r
Wójt Gminy
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Wniosek  do pobrania na stronie BIP

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty