Unia Europejska - adnotacja na stronie głównej

 • UE
 • Logotypy projektu
 • PROW

Menu

Ważne aktualności:

Linki w stopce strony

Treść strony

Aktualności - ważne

Stronicowanie

 • Zbiórka krwi dla Łęczyckiego szpitala z przeznaczeniem dla mieszkańców naszego powiatu na planowane zabiegi operacyjne.

  Zbiórka krwi dla łęczyckiego szpitala z przeznaczeniem dla mieszkańców naszego powiatu na planowane zabiegi operacyjne

  2020.01.16
 • -

  Bądź bezpieczny w czasie ferii!

  2020.01.02

       W tym sezonie ferie zimowe w województwie łódzkim potrwają od 13 do 26 stycznia 2020 r. Zimowa pora to wspaniała okazja do spędzania wolnego czasu poza domem, jak również na terenach oddalonych od miejsca zamieszkania. Wypoczywając aktywnie w czasie ferii zimowych dla bezpieczeństwa własnego oraz innych osób, należy pamiętać o zachowaniu ostrożności oraz stosować zasady podstawowe bezpieczeństwa.

 • Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 104069 E relacji Kosin – Karsznice Gmina Góra Św. Małgorzaty

  2019.11.27

  Informacja o  realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 104069 E relacji Kosin – Karsznice Gmina Góra Św. Małgorzaty.

  1.Beneficjent : Gmina Góra Św. Małgorzaty

  2.Nazwa  Funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

  3.Kwota dofinansowania : 1.712.748.00 z ł

  4.Barwy Rzeczypospolitej Polskiej

  w9PuAF3UFaVTufMsXptQAAAAASUVORK5CYII=

  5.Krótki opis zadania:

  W celu poprawy i  dostosowania  parametrów istniejącej drogi gminnej Nr 104069 E relacji Kosin-Karsznice do obowiązujących przepisów, zaprojektowano przebudowę drogi na dwujezdniową o dwóch pasach ruchu o szerokości 2.50 m x 2 i szerokości jezdni 5.00 m. Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi 1556.00 mb. W ramach przebudowy zostanie sfrezowana istniejąca nawierzchnia bitumiczna, wykonane koryto drogi wraz z wyprofilowaniem i dogęszczeniem istniejących warstw konstrukcyjnych drogi. Następnie zostaną ułożone  kolejne warstwy podbudowy i nawierzchnia bitumiczna. Wykonane zostaną  pobocza  z kruszywa łamanego, rowy , wymienione i wykonane zostaną przepusty pod  drogą i zjazdami.     

 • „Program Edukacji Ekologicznej pn. "Oddychamy tym co spalamy" realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Świętej Małgorzaty”.

  „Program Edukacji Ekologicznej pn. "Oddychamy tym co spalamy" realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Świętej Małgorzaty”.

  2019.11.27
  W roku szkolnym 2019/2020 szkoła realizuje projekt finansowany z WFOS w kwocie 31.071,00. Nazwa projektu: „Program Edukacji Ekologicznej pn. "Oddychamy tym co spalamy" realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty”.
   
 • Projekty lokalne realizowane na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty, współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

  Projekty lokalne realizowane na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty, współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

  2019.11.07

  Projekty lokalne realizowane na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty, współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

      Gmina Góra Św. Małgorzaty pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego  w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych w następujących sołectwach na terenie gminy:

  • Sołectwo Nowy Gaj na realizację projektu lokalnego pn. „ Obudźmy do życia  Ochotniczą Straż Pożarną, aby znowu było gwarno”. Środki z dotacji  celowej  stanowią kwotę  10.000 zł .
  • Sołectwo Witaszewice na realizację projektu lokalnego pn. „ Witaszewice Nasze Wspólne Dobro”. Środki z dotacji  celowej  stanowią kwotę 10.000 zł.
  • Sołectwo Zagaj na realizację projektu  lokalnego pn. „Wspólnymi siłami OSP w Zagaju odnawiamy”. Środki z dotacji  celowej stanowią kwotę  10.000 zł.  
 • Wystawa z okazji 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

  Wystawa z okazji 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

  2019.11.07

  W dniu 06.11.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łęczycy została otwarta wystawa z okazji 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

  Otwarcia wystawy pod nazwą,,11 LISTOPADA - DROGA POLSKI DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” dokonał Pan Janusz Mielczarek Starosta Łęczycki wraz z kierownictwem Starostwa.

  Motywem przewodnim wystawy jest szereg wydarzeń z okresu 1914 – 1922, mających istotny wpływ na odzyskanie niepodległości przez Naród Polski. Na zgromadzonych planszach możemy prześledzić chronologicznie wydarzenia  w tym istotnym dla Polski momencie. Możemy także zapoznać się z sylwetkami ważnych w tamtym okresie osób: Ignacym Daszyńskim, Ignacym Paderewskim, Józefem Piłsudskim, Romanem Dmowskim, Wincentym Witosem, Wojciechem Korfantym. Wystawa ma na celu przybliżyć wszystkim zainteresowanym, w tym mieszkańcom Powiatu Łęczyckiego, drogę jaką Polska musiała przejść by stać się państwem suwerennym. Wystawa ma na celu także przybliżyć dzieciom i młodzieży ważne wydarzenia historyczne – jest swoistą lekcją historii.

  Wystawę będzie można oglądać do końca listopada, później zostanie ona przekazana do zainteresowanych placówek na terenie powiatu łęczyckiego.

  Wystawa została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy we współpracy z Programem Wieloletnim,,Niepodległa” - www.niepodlegla.gov.pl

   

 • Ogłoszenie Wójta gminy o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Góra Świętej Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r.

  Ogłoszenie Wójta gminy

  2019.10.24

  Ogłoszenie Wójta gminy o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Góra Świętej Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r.

 • 24 PAŹDZIERNIKA 2019 r. - ćwiczenia obronne "Powiat Łęczycki 2019"

  24 PAŹDZIERNIKA 2019 r. - ćwiczenia obronne "Powiat Łęczycki 2019"

  2019.10.23

     WÓJT GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY INFORMUJE, ŻE W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2019 R. ZOSTANIE PRZEPROWADZONE POWIATOWO - GMINNE ĆWICZENIE OBRONNE  PK „ POWIAT ŁĘCZYCKI 2019. W RAMACH ĆWICZENIA NA TERENIE GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY URUCHOMIONY ZOSTANIE SYSTEM OSTRZEGANIA LUDNOŚCI O NADCHODZĄCYCH ZAGROŻENIACH TJ. ZOSTANIE WYEMITOWANY ĆWICZEBNY SYGNAŁ ALARMOWY, ORAZ PRZEĆWICZONE ZOSTANĄ ELEMENTY DYSTRYBUCJI ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH.

 • Podpisanie umowy o przyznanie pomocy, zawartej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Podpisanie umowy o przyznanie pomocy, zawartej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  2019.10.22

           W dniu 21 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejną umowę w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Pomoc w wysokości 122 690,00 zł otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Marynkach, znajdująca się na terenie obszaru Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”. W ramach podpisanej umowy Ochotnicza Straż Pożarna w Marynkach realizować będzie operacje pod tytułem „Przebudowa dachu budynku OSP w Marynkach”.

 • Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

  2019.09.30

  Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty informuje, że w dniu 19.08.2019r. zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę na dofinansowanie w formie dotacji Zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Góra św. Małgorzaty w 2019r.”
  Wartość ogólna Zadania przewidzianego w ww. umowie wynosi 36.534,03 zł., wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi 32.879,00 zł.
  W wyniku realizacji Zadania zaplanowano unieszkodliwienie 72,304 Mg odpadów niebezpiecznych z 18 posesji, co będzie miało wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi wywoływanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

  Wójt Gminy Góra Świętej Małgorzaty

  Włodzimierz Frankowski

  8ZuejIthV2xOCUFbHLOYxewnbwsXzY9ZzGIWs7fYYmAas5jFLGYLYDEwjVnMYhazBbAYmMYsZjGL2QJYDExjFrOYxWwB7P8HEkO2jTGItLwAAAAASUVORK5CYII=

  www.zainwestujwekologie.pl

Stronicowanie

Stopka

Herb

 Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty