Menu

Nawigacja

Treść strony

Projekt "Szkoły Małgorzaty"

547u0HFMy7tAAAAAElFTkSuQmCCAA==

 

 

 

Projekt „Szkoły Małgorzaty”

Gmina Góra Świętej Małgorzaty od 1 lutego 2017r. realizuje projekt pn. „Szkoły Małgorzaty” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.

Projektem objęte są szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie Gminy. Celem projektu jest podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych w tym cyfrowych, językowych (język angielski), matematycznych i przyrodniczych oraz rozwijanie kompetencji społecznych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, jak również poprzez doposażenie pracowni chemicznej, przyrodniczych i pracowni TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych).
W 2017r. w ramach realizacji projektu w placówkach oświatowych doposażone zostały dwie pracownie przyrodnicze i jedna pracownia chemiczna oraz zakupiono pomoce dydaktyczne za łączną kwotę ok. 35 tys. zł. Wyposażone zostały także trzy pracownie TIK (zakupiono m.in. 33 laptopy, 3 drukarki, 3 tablice interaktywne z projektorem i głośnikami) za łączną kwotę 90 tys. zł. W ramach realizacji projektu „Szkoły Małgorzaty” prowadzone są również zajęcia pozalekcyjne, min. językowe (język angielski), matematyczne, przyrodnicze, informatyczne. Koszty realizacji projektu pokrywane są ze środków unijnych otrzymanych przez Gminę w ramach dofinansowania. Projekt realizowany będzie do czerwca 2018r. Wartość projektu to kwota 380 917,50 zł, z czego 351 433,50 zł to dofinansowanie, a 29 484,00 zł to wkład własny (rzeczowy – wynajem sal).

 

8BZUSVsqqoivYAAAAASUVORK5CYIIA

 8fAaWJsjBImiUAAAAASUVORK5CYIIA

 

« wstecz

Stopka

Herb

 Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty