Menu

Nawigacja

Treść strony

VI sesja Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty, odbędzie się w dniu 31 maja 2019 roku (piątek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Góra św. Małgorzaty.

                      Zapraszam Panią/ Pana na VI sesję Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty, która odbędzie się w dniu 31 maja 2019 roku (piątek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Góra św. Małgorzaty.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Świętej Małgorzaty na  lata  2019-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Góra Świętej Małgorzaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Świętej Małgorzaty oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z  budżetu Gminy Góra Świętej Małgorzaty w formie dotacji spółkom wodnym, sposobu jej  rozliczania oraz   sposobu kontroli wykonywania zadań.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania  ścieków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów Gminy Góra Świętej Małgorzaty na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej.
 16. Przyjęcie informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za 2018r. i prognozę na 2019r.
 17. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania posterunku policji w Piątku w 2018 roku.
 18. Przyjęcie sprawozdania z podjętych uchwał przez Radę Gminy Góra Świętej Małgorzaty w 2018 roku.
 19. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Góra św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
 20. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie posiedzenia.

« wstecz

Stopka

Herb

 Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty