Menu

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Świętej Małgorzaty oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Świętej Małgorzaty oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Góra Świętej Małgorzaty uchwały Nr X.78.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Świętej Małgorzaty.

Studium sporządza się w granicach administracyjnych gminy Góra Świętej Małgorzaty.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z projektem Studium zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Każdy ma prawo składać wnioski do studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Góra Świętej Małgorzaty, Góra Świętej Małgorzaty 44, 99-122 Góra Świętej Małgorzaty oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl. Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Góra Świętej Małgorzaty.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Góra Świętej Małgorzaty, Góra Świętej

Małgorzaty 44, 99-122 Góra Świętej Małgorzaty w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
W związku z realizacją przez Wójta Gminy Góra Świętej Małgorzaty czynności, o których mowa
w art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie
z art. 11a tej ustawy, informuję, że:

  • administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty jest Wójt Gminy Góra Świętej Małgorzaty z siedzibą: Góra Świętej Małgorzaty 44, 99-122 Góra Świętej Małgorzaty,
  • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Góra Świętej Małgorzaty (http://bip.uggoraswmalgorzaty.nv.pl/), w zakładce Ochrona Danych Osobowych,
  • prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.


Wójt Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Włodzimierz Frankowski

 

« wstecz

Stopka

Herb

 Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty