Menu

Nawigacja

Treść strony

ŻEGNAMY ŚP. JÓZEFA OLESKIEGO

Dnia 16 listopada 2020 roku, w wieku 74 lat zmarł

DRUH JÓZEF OLESKI

zasłużony działacz pożarnictwa gminy Góra Św. Małgorzaty i powiatu łęczyckiego. Wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Św. Małgorzaty. Wstąpił do niej w roku 1964, po ukończeniu 18-go roku życia. Przez cały czas aktywnie pracował w Zarządzie Jednostki. Pełnił między innymi funkcje zastępcy naczelnika i gospodarza. Jako członek Społecznego Komitetu Budowy Strażnicy wniósł bardzo duży wkład w realizację tej inwestycji. Dzięki, między innymi jego staraniom, powstał obecny obiekt składający się z dwóch boksów garażowych, sali widowiskowej na 600 miejsc oraz zaplecza socjalno - kulturalnego. Bardzo aktywnie uczestniczył w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Do chwili uzyskania wieku emerytalnego sprawował funkcję kierowcy - operatora. Wzorowo dbał o stan techniczny powierzonego mu sprzętu. Uczestniczył w manewrach i ćwiczeniach strażackich organizowanych na szczeblu dawnego województwa płockiego a obecnie woj. łódzkiego. Osobiście uczestniczył w wielu zawodach sportowo - pożarniczych różnych szczebli: gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, zdobywając w nich czołowe miejsca. Bardzo aktywnie współpracował w szkoleniu członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Przez blisko 50 lat był wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń strażaków. Razem z nim w jednostce aktywnie działało czterech jego synów. Najmłodszy poniósł tragiczną śmierć jako strażak.

Druh Oleski obok działalności strażackiej aktywnie pracował społecznie na rzecz miejscowego środowiska. Przez wiele lat kierował Oddziałem Gminnym Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był współzałożycielem wiejskiego Kółka Rolniczego. Przez długi okres wchodził w skład rad nadzorczych miejscowego Banku Spółdzielczego oraz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Ponadto wniósł bardzo duży wkład na rzecz działalności kulturalnej gminy. Był członkiem parafialnej orkiestry dętej, którą następnie współreaktywował jako orkiestrę strażacką, pełniąc w niej funkcję kapelmistrza a później zastępcy kapelmistrza. Do końca realizował swoją pasję ,jaką była muzyka, będąc aktywnym członkiem Gminnej Orkiestry Dętej w Górze Św. Małgorzaty. Wraz z Orkiestrą uczestniczył także w nabożeństwach majowych przy okolicznych kapliczkach. Był również współzałożycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Góry Św. Małgorzaty, które promowało i dokumentowało historię i tradycje naszej gminy. Tradycje te podtrzymywał jako członek Komitetów Organizacyjnych Gminnych Dożynek.

Druh Oleski był również współtwórcą i jednocześnie członkiem kapeli ludowej 'Witaszewiacy" działającej przy tutejszej jednostce OSP. Kapela ta promuje folklor łęczyckiej muzyki ludowej na koncertach i uroczystościach całego woj. łódzkiego. Osobiście podtrzymywał stuletnią tradycję związaną z codziennymi koncertami pieśni maryjnych prezentowanych na miejscowym wzgórzu w miesiącu maju (rano i wieczorem).

Za swą wieloletnią działalność zawodową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej był odznaczony m.in.: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Znakiem Związku OSP RP, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa, Medalem 40-lecia, Odznakami: Zasłużony dla woj. płockiego, Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego, Zasłużony działacz kółek rolniczych. Wyrazem sympatii, uznania i wyróżnienia jest również przyznany przez młodzież Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty Honorowy Tytuł Przyjaciela Szkoły.

Druhu Józefie,

Twoje odejście to nieodżałowana strata. Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach i pamięci jako Człowiek Uczciwy, Dobry Kolega i Odważny Strażak.

Cześć Twojej pamięci!

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom składają:

Samorząd Gminy Góra Św. Małgorzaty, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Górze Św. Małgorzaty, Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Św. Małgorzaty, Gminna Orkiestra Dęta w Górze Św. Małgorzaty, Kapela Ludowa „Witaszewiacy”, Stowarzyszenie Przyjaciół Góry Św. Małgorzaty, Stowarzyszenie Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Górze Św. Małgorzaty oraz Zespół Śpiewaczy „Małgorzaki.

 

Msza Święta Pogrzebowa odbędzie się w dniu 21 listopada o godz. 13.00 w Kościele Parafialnym w Górze Św. Małgorzaty.Inne wspomnienia o dh Józefie Oleskim można znaleźć pod adresem:

http://archiwu.ml/portfolio-item/jozef-oleski/

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty