Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

sport

Zgodnie z ogłoszeniem  Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku  z dnia 16 lutego 2021 roku oraz na  podstawie art. 15 ust. 2h  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2020, poz. 1057) oraz uchwały Nr XIX.136.2020 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok informuję, iż do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert  na  realizację  zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w  2021 roku  wpłynęła jedna oferta złożona przez: 
Ludowy Klub Sportowy „Iskra 2012 Góra Św. Małgorzaty”, Moraków 51, 99-122 Góra Św. Małgorzaty .
Dokonano wyboru w/w oferty .

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie  kultury fizycznej.

Nazwa oferenta: Ludowy Klub Sportowy „Iskra 2012 Góra Św. Małgorzaty'', Moraków 51, 99-122 Góra Św. Małgorzaty.

Nazwa zadania publicznego: ”Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty”.

Wysokość  przyznanych środków  publicznych: 17.000,00 zł ( słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100).


Uzasadnienie:

      Na posiedzeniu w dniu 16 marca 2021 roku Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 14/2021 Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 16 marca 2021 roku  ustaliła, że złożona oferta spełniła wymogi formalne i dokonała oceny merytorycznej oferty. Na podstawie przyjętego kryterium oceny Ludowy Klub Sportowy „Iskra 2012 Góra Św. Małgorzaty” uzyskał  50,33 punkty na możliwych 60. W związku z powyższym Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej podjął decyzję o przyznaniu dotacji w w/w wysokości.

Góra Św. Małgorzaty 17.03.2021 roku

Wójt Gminy

mgr inż. Włodzimierz Frankowski

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty
baner toplayer
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021