Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2021 roku

Zgodnie z ogłoszeniem  Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej w 2021 roku z dnia 16 luty 2021 roku, na  podstawie art. 15 ust. 2h  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057) oraz uchwały Nr XIX.136.2020 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok informuję, że do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej w 2021 roku wpłynęły  dwie oferty złożone przez:

1. Gminną Orkiestrę Dętą w Górze Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 45, 99-122 Góra Św. Małgorzaty,

2. Stowarzyszenie Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Górze Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty,

Rodzaj zadania : Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2021 roku.

Dokonano wyboru  następujących ofert:

 1.Nazwa oferenta: Gminna Orkiestra Dęta w Górze Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 45, 99-122 Góra Św. Małgorzaty.

Nazwa zadania publicznego: Upowszechnianie kultury poprzez działalność Orkiestry Dętej w tym kształcenie młodzieży wstępującej w szeregi Orkiestry.

 Wysokość  przyznanych środków publicznych: 20.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2.Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Górze Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty.

Nazwa zadania publicznego: Kultywowanie lokalnej tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, upowszechnianie kultury, popularyzację i edukację społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy Góra Św. Małgorzaty, promowanie działalności kulturalnej w tym na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów, dóbr kulturalnych, podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i innych przejawów życia społecznego mieszkańców gminy Góra Św. Małgorzaty.

Wysokość  przyznanych środków publicznych: 14.000,00 zł ( słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).

 Uzasadnienie:

Na posiedzeniu w dniu 15 marca 2021 roku Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 15 marca 2021 roku dokonała oceny formalnej ofert i ustaliła, że oferty złożone przez: Gminną Orkiestrę Dętą w Górze Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 45, 99-122 Góra Św. Małgorzaty, oraz Stowarzyszenie Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Górze Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44,        99-122 Góra Św. Małgorzaty spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

Na podstawie przyjętych kryteriów oceny Gminna Orkiestra Dęta w Górze Św. Małgorzaty,  uzyskała 49,33 punktów na możliwych 60, natomiast Stowarzyszenie Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Górze Św. Małgorzaty  uzyskało 51,67  punkty na możliwych 60.

W związku z powyższym Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej podjął decyzję o przyznaniu dotacji  w w/w wysokościach.

Góra Św. Małgorzaty 18.03.2021 r.

Wójt Gminy

mgr inż. Włodzimierz Frankowski

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty
baner toplayer
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021