Menu

Nawigacja

Treść strony

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01-01-2022r.
do 31-12-2022r
.

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 31-01-2022r. nie później jednak niż
do 31-10-2022 r.
 Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana:

 • na wnioski złożone do 31-01-2022 r. – wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31-03-2022 r., druga rata do 02-12-2022 r.
 • na wnioski złożone od 01-02-2022 r. – wypłata jednorazowo, niezwłocznie
  po przyznaniu dodatku

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego ogłoszony przez Prezesa GUS, który w 2020r. wyniósł 3819zł.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2022 r.
 • 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2022 r. do dnia
  31-10-2022 r.

Jeśli Twój dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany
w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie w kwocie niższej niż 20 zł.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 600 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 850 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1150 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jeśli Twój lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zgłosiłeś do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to możesz otrzymać dodatek osłonowy
w wyższej wysokości:

 • 500 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 1062,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego przyjmowane są w formie tradycyjnej
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze Świętej Małgorzaty od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 13:30 w pokoju nr 2. Wniosek o dodatek można złożyć również w formie elektronicznej.

Podstawa prawna:

Ustawa o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2022r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1).

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022r. poz. 2).

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty