Menu

Nawigacja

Treść strony

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” w Łęczycy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko robotnik

 NABÓR NA STANOWISKO

 Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” w Łęczycy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko robotnik.

1. Stanowisko - Robotnik- (2 etaty).
2. Miejsce pracy: teren Miasta Łęczyca
3. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie minimum podstawowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

4. Wymagania dodatkowe:

- uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja                    w działaniu, komunikatywność, dokładność.
- dodatkowym atutem będzie orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim

5. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania rejonów
- zamiatanie
- opróżnianie koszy ulicznych z nieczystości
- pielenie przydzielonych terenów
- odśnieżanie, posypywanie piaskiem
- stosowanie przepisów BHP podczas wykonywania wszelkich obowiązków

2. Poszczególne czynności powinny być wykonywane z taką częstotliwością, aby były utrzymane w nienagannym porządku i czystości.
3. Właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania czystości.
4. Przekazywanie informacji przełożonemu o kończących się środkach czyszczących, workach oraz sprzętu potrzebnego do wykonywania powierzonych zadań
5. Zgłaszanie przełożonemu zauważonych awarii i uszkodzeń.
6. Współpraca z innymi pracownikami.
7. Dbałość o sprawny przepływ informacji i dobrą komunikację
8. Wykonywanie innych poleceń i czynności zleconych przez przełożonych.

6. Wymagane dokumenty:

- podpisany odręcznie list motywacyjny oraz CV z adnotacją „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 216 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                        z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje,
- kopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe
- kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.

Za wiarygodność przedstawionych kopii dokumentów ponosi pełną odpowiedzialność osoba składająca dokumenty. Oryginały dokumentów będą weryfikowane w przypadku pozytywnego dla kandydata rozstrzygnięcia naboru.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą lub złożyć osobiście  na adres: Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 pok. 51, 99-100 Łęczyca w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku do godziny 14:00 w zamkniętych kopertach.

·         Tel. kontaktowy: 884-704-754 (w godz. 7:00 – 15:00)

Dokumenty, które wpłyną do JBZM w Łęczycy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty