Menu

Nawigacja

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2023 roku.

Wójt Gminy Góra Świętej  Małgorzaty działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022, poz. 1327) oraz  Uchwały Nr XXXIX.253.2022 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok,

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2023 roku.                                                                                                                                                                                      

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022r, poz. 1327), prowadzące działalność statutową  w zakresie ogłoszonego zadania.

Rodzaj zadania:

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez:

a)      kultywowanie lokalnej tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

b)      upowszechnianie kultury, popularyzację i edukację społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy Góra Św. Małgorzaty;

c)      promowanie działalności kulturalnej w tym na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów, dóbr kulturalnych;

d)      podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i innych przejawów życia społecznego mieszkańców gminy Góra Św. Małgorzaty.

Zlecenie realizacji w/w zadań publicznych nastąpi w formie, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022r, poz. 1327) tj. wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:       

         łącznie – 46.000,00 zł ( słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych  00/100)

Zasady przyznawania dotacji:

1)      podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

2)      oferty  złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

3)      oferty niekompletne albo nieprawidłowo wypełnione podlegają uzupełnieniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

4)      złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,

5)      oferta powinna zawierać:

a)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b)      termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d)      informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

e)      informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

f)       deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,

g)      aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta i  umocowanie osób go reprezentujących,

h)      aktualny statut oferenta,

i)       sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat za rok 2022) i sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok tj. za 2022 rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za miniony okres.

 Termin i warunki realizacji zadania:

 1.      Zadanie ma być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej niż do  31.12.2023r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach.
2.      Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty  lub na rzecz jej mieszkańców.
3.      Dotacja Gminy na dofinansowanie realizacji zadań nie może przekroczyć 90% całkowitej wartości.

Termin składania ofert.

1.      Wyznacza się termin składania ofert do dnia 13.02.2023 roku do godz. 10.00 w  sekretariacie Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty pok. nr 7.

2.      Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Górze Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na konkurs – Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2023 roku”.

Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.(Dz. U. z 2018, poz. 2057).

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

1.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2023 roku  o godz. 11.00.

2.      Wybór ofert nastąpi  nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

3        Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględniać się będzie następujące kryteria:

a)      ocena możliwości realizacji i jakości zadania przez organizację (przygotowanie  organizacyjne, doświadczenie, zaplecze techniczne i kadrowe), (ocena w skali 0-10 pkt)

b)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego (ocena w skali 0-10 pkt),   

c)      ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których oferent będzie realizował zadania publiczne (zasięg oddziaływania przedsięwzięcia) (ocena w skali 0-10 pkt),

d)      uwzględnienie środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na  realizację zadania publicznego (ocena w skali 0-10 pkt),

e)      uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji (ocena w skali 0-10 pkt),

f)       ocena realizacji zleconych zadań publicznych realizowanych w poprzednich latach, pod względem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków (ocena w skali 0-10 pkt).

3.      Wymagalna minimalna liczba punktów uprawniająca do otrzymania dotacji wynosi 40 pkt.

4.      Złożone oferty rozpatruje Komisja Konkursowa , powołana Zarządzeniem  Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

5.      Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty  po zapoznaniu się  z opinią Komisji Konkursowej.

6.      Wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji zostaną podane do publicznej wiadomości.

7.      Konkurs jest ważny także wtedy gdy do konkursu zostanie zgłoszona jedna oferta.

8.      Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

Informacja o zrealizowanych przez Gminę Góra Św. Małgorzaty w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju, związanych z nimi kosztami  z uwzględnieniem wysokości przekazanych dotacji :

- zadania z zakresu: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

rok 2022 – przekazane środki w kwocie 34.000,00 zł., wykorzystano środki w kwocie 31.991,78 zł.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022, poz. 1327).

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 24 389-24-13.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy Góra  Św. Małgorzaty

Góra Św. Małgorzaty,  dnia 19.01.2023r  
Wójt Gminy
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty