Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Ogłoszenie Wójta Gminy Góra Świętej Małgorzaty o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

W związku z Ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z  Uchwałą Nr XLIII.272.2023 z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, Gmina Góra Św. Małgorzaty ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

I.Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Góra Św. Małgorzaty, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji - wniosek jest propozycją do zgłoszenia  do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania (promesy wstępnej) zostanie wszczęta dalsza procedura, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  1.   II.            Dotacja może być udzielona po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, który może złożyć  każdy podmiot  posiadający tytuł prawny do zabytku, o którym mowa w ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa  rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
  1. III.            Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:  

1)   wnioski należy składać do Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty; 

2)   do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do  niniejszego ogłoszenia;

3)   podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii: 

a)    do 150 000 złotych, 

b)    do 500 000 złotych,

c)    do 3 500 000 złotych.

4)   Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Góra Św. Małgorzaty  – sekretariat UG - pok. nr. 7 lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty w terminie do dnia 13.03.2023 r. do godz. 1200.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy Góra Św. Małgorzaty (sekretariat UG pok. nr 7) lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty  drogą pocztową.

5)   Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.

6)   Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

7)   Do wniosku należy dołączyć:  

1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, winien złożyć do Wójta Gminy Góra  Św. Małgorzaty  wniosek o udzielenie dotacji wraz następującymi załącznikami:

1)  dokument potwierdzający wpis obiektu do rejestru zabytków; 

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku (np. wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, nakaz płatniczy)  a w odniesieniu do wnioskodawców nie będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi zabytku -dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania zabytkiem;

3)  pełnomocnictwo do reprezentowania   wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych;

4) zgoda właściciela (współwłaścicieli) zabytku na przeprowadzenie prac lub robót będących przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji, w przypadku gdy to nie oni są wnioskodawcami;

5) obowiązujący dokument właściwego organu ochrony zabytków informujący
o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie prac lub robót na które ma być udzielona dotacja lub pisemną informację, że nie jest on wymagany przepisami prawa;

6) projekt i obowiązujące pozwolenie na budowę jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub pisemną informację, że nie są one wymagane przepisami prawa; 

7) kosztorys inwestorski wraz z informacją uwzględniającą stawkę  i kwotę podatku VAT;

8) program prac konserwatorskich (jeżeli wymagany jest przepisami prawa)
lub specyfikację planowanych prac lub robót, na które ma być udzielona dotacja;

9) wydruk dokumentacji fotograficznej stanu zachowania zabytku  (jeżeli brak w programie prac konserwatorskich).

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo:

1)      wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis  w rybołówstwie , jakie otrzymał w roku  w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach  podatkowych albo oświadczenie o wielkości  pomocy  de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie , jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2)      informacje określone  w rozporządzeniu  Rady Ministrów  z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U nr 53, poz. 311 ze zm.) albo Rozporządzeniu RM z 11 czerwca  2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U Nr 121, poz. 810).

3. W przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny, Wójt Gminy Góra Świętej Małgorzaty wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie określonym w wezwaniu do uzupełnienia.

4. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

IV. Zasady wyboru wniosków

1. Wnioski o udzielenie  dotacji,  podlegają rozpatrzeniu przez komisję właściwą do spraw kultury oraz komisję właściwą do spraw budżetu.

2. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji komisje, o których mowa w ust. 1 biorą pod uwagę następujące kryteria:

a)      wartość historyczną oraz artystyczną zabytku,

b)      rolę zabytku w promowaniu kultury i historii Gminy Góra Świętej Małgorzaty,

c)      dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,

d)      wysokość środków własnych wnioskodawcy zaangażowanych w wykonanie prac,

e)      dotychczas poniesione nakłady konieczne na wykonanie,

f)   stan zachowania zabytku.

V. Postanowienia końcowe

  1. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Magdalena Frątczak-Inspektor UG, kontakt tel. 24 389 24 13.
  2. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 13.03.2023 r nie będą rozpatrywane. 

Góra Św. Małgorzaty  03.03.2023r
Wójt Gminy

mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Wniosek.pdf

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2023/1712/akt.pdf

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty