Menu

Treść strony

Aktualności - ważne

Stronicowanie

  • ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEGO WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWAROŚĆ KWOTY 50 TYS. NETTO

    2018.03.02
  • Harmonogram odbioru odpadów od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. dla Gminy Góra Świętej Małgorzaty.

    2018.02.19
  • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

    2018.02.14
  • Dyżury w sprawie JPK i zakładania profili zaufanych.

    2018.02.12

    Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy informuje, że

    w dniach 17 i 24 lutego br. (soboty) w godz. 9.00 – 13.00 zorganizowane zostaną dyżury dla podatników w zakresie potwierdzania profilu zaufanego, wysyłki JPK_VAT oraz informacji ogólnej dotyczącej JPK.
    Ponadto w dniach 14 – 23 lutego br. (w godzinach pracy urzędu) przeszkoleni pracownicy będą służyć praktyczną pomocą w zakresie obsługi narzędzi informatycznych wykorzystywanych do składania JPK.

  • Realizacja projektu "Od zależności do samodzielności"

    2018.02.12

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty - informuje że Gmina Góra Św. Małgorzaty jest realizatorem projektu, wspólnie z partnerem Fundacją Uwolnienie – współfinansowanego ze środków EFS „Od zależności do samodzielności”.
    Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne, IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o nr RPLD.09.01.01-10-A007/17.
    Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu mieszczącego się w GOPS – Góra Św. Małgorzaty 44, w godzinach; 7.30-15.30.

  • Ogłoszenie o naborze na stanowisko : Lokalny Animator Sportu na obiekcie wybudowanym w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"

    2018.02.02
  • Akcyza 2018

    2018.02.01

    Wójt Gminy Góra Świętej Małgorzaty  zawiadamia,

    że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku przyjmowane są w Urzędzie Gminy Góra Świętej Małgorzaty w dniach

    od 01.02.2018 r. do dnia 28.02.2018 r.

     

    W celu złożenia w/w wniosku rolnik powinien posiadać:

    1. DOWÓD OSOBISTY

    2.FAKTURY VAT ZA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO ZA OKRES od  01.08.2017 r.  do  31.01.2018 r.

     

    - Zwrot podatku akcyzowego będzie wypłacany w formie przelewu na rachunek bankowy / wówczas należy podać numer konta bankowego/

    - w wyjątkowych przypadkach w kasie Urzędu Gminy.

     

    Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 9.

  • Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

    2018.02.01

    Dnia 4 grudnia 2017r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Góra Świętej Małgorzaty o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt. Dotacja objęła 100% kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu w wysokości 6 700,00 zł, tj. w maksymalnej kwocie przeznaczonej na jeden gabinet.

    Wyposażony został gabinet pielęgniarki szkolnej w Szkole Podstawowej w Sługach budynek w Nowym Gaju.

  • Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy 2018.

    2018.02.01
  • Szkolenie dotyczące zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF).

    2018.02.01

    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie zaprasza

    na  szkolenie dotyczące zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF),

    które odbędzie się dnia 13 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godz. 10.00

    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14 ; 99-100 Łęczyca.

Stronicowanie

Linki w stopce strony

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty